Algemene Voorwaarden

AlDefinities

1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, en/of digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Easy Merchandise worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Easy Merchandise;

Annulering: de mogelijkheid van de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst;

Bedenktijd: de termijn die de Klant heeft om de Overeenkomst te ontbinden

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Dag: Kalenderdag

Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Easy Merchandise in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

EASY MERCHANDISE: Easy Merchandise handelend onder de naam “Easy Merchandise”, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 67807402.

Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Product: elk product dat een Klant bij Easy Merchandise bestelt via de Webshop.

Klant: iedere persoon of rechtspersoon die bij EASY MERCHANDISE als pashouder staat ingeschreven

Overeenkomst: iedere koopovereenkomst tussen EASY MERCHANDISE en Klant op basis van een aankoop in de Webshop.

Webshop: de online webshop voor de inkoop van Producten van Easy Merchandise

Bestelling: een bestelling in de Webshop van de Klant voor Producten

1. Contactgegevens Easy Merchandise

Easy Merchandise
Nieuw Baarnstraat 47

3743BP Baarn

06-11048867

E-mail: via info@easymerchandise.nl

KvK-nummer: 67807402.

Btw-identificatienummer:  NL001223374B08

 

 

2. Algemeen

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen EASY MERCHANDISE en de Klant.

2.      Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Easy Merchandise en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3.      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepaling(en).

4.      Indien zich tussen Easy Merchandise en Klant een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

5.      Indien Easy Merchandise niet steeds strikte naleving van de Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Easy Merchandise in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Voorwaarden te verlangen.

3. De Overeenkomst

1.      De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2 van onderhavig artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het accepteren van de Voorwaarden.

2.      Na de totstandkoming van de Overeenkomst bevestigt EASY MERCHANDISE onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.      EASY MERCHANDISE treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal EASY MERCHANDISE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.      EASY MERCHANDISE kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien EASY MERCHANDISE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. EASY MERCHANDISE kan extra zekerheid van Klant verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

5.      De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Producten.

6.      Als er kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is EASY MERCHANDISE hieraan niet gebonden. Dat betekent dat van EASY MERCHANDISE niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan Klant op basis van de druk- of zetfout.

4. Prijzen

1.      De prijzen van EASY MERCHANDISE zijn geldig voor de looptijd van een aanbieding. Op het moment van het verschijnen van een nieuwe aanbieding via welke media dan ook (folder, etc.) vervallen alle voorgaande aanbiedingen.

2.      EASY MERCHANDISE heeft het recht de prijzen tussentijds te veranderen indien de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd, wijzigen.

3.      De Prijzen zijn weergegeven inclusief en exclusief btw. .

4.      Eventuele vervoerskosten en andere bijkomende kosten, zoals verwijderingsbijdragen en emballage, zijn niet in de prijs begrepen en worden separaat in rekening gebracht.

5.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Easy Merchandise dit bedongen heeft en:

o    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

o    de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. Leveringstermijn

1.      Easy Merchandise zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van Producten.

2.      Als plaats van levering geldt in beginsel het adres van de Klant dat gekoppeld is aan zijn Kamer van Koophandel inschrijving of de het adres dat door de Klant op de daar voorbestemde wijze is opgegeven in de webshop. Pas nadat een verificatie van het zakelijk account heeft plaatsgevonden kan de Klant aan Easy Merchandise een andere plaats van levering kenbaar maken.

3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van de Voorwaarden is vermeld, zal Easy Merchandise geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en mogelijk recht op schadevergoeding.

4.      In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Easy Merchandise het bedrag dat de Klant reeds vooruit betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.      Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Easy Merchandise zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen.

6.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Easy Merchandise tot het moment van bezorging op het in lid 2 genoemde adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Betaling

1.      Indien geen contante betaling is overeengekomen, zal Klant de openstaande bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan EASY MERCHANDISE voldoen, tenzij contractueel anders is afgesproken. Bij automatische incasso geldt in beginsel een betalingstermijn van vijf dagen.

2.      Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Easy Merchandise is gewezen op de te late betaling en Easy Merchandise de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Easy Merchandise gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Easy Merchandise kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

3.      Easy Merchandise heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Easy Merchandise gerechtigd vooruitbetaling van Klant te verlangen, bij gebreke waarvan Easy Merchandise niet tot levering zal overgaan. De levertijd zal bij een dergelijke vooruitbetaling ingaan op het moment dat de betaling binnen is bij Easy Merchandise.

4.      Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

5.      De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Easy Merchandise te melden.

6.      Easy Merchandise kan besluiten de factuur te verzenden naar het opgegeven mailadres van de Klant, indien Easy Merchandise daarvoor aanleiding ziet.

7. Eigendomsvoorbehoud

1.      Het eigendom van de Producten gaat over op Klant nadat Klant alle vorderingen van EASY MERCHANDISE heeft voldaan.

2.      Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de Producten te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven of te verpanden.

3.      In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van Klant, zal Klant onmiddellijk EASY MERCHANDISE waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rechten van EASY MERCHANDISE.

4.      In het geval Easy Merchandise zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Easy Merchandise en door Easy Merchandise aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Easy Merchandise zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Reclame en herroepingsrecht

1.      Klant is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

2.      Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan Easy Merchandise bekendgemaakte vertegenwoordiger.

3.      De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

1.      als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Easy Merchandise mag, mits hij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

2.      als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3.      bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.      Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Easy Merchandise hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

5.      Indien klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Easy Merchandise retourneren, conform de door Easy Merchandise verstrekte redelijke en duidelijke instructies. EASY MERCHANDISE kan de Klant vragen naar de reden van ontbinding, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.      Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.      Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten.

8.      Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

1.      Indien Easy Merchandise de Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

2.      Indien Easy Merchandise de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Klant die informatie heeft ontvangen

9. Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

1.      Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Easy Merchandise.

2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Easy Merchandise. Dit hoeft niet als Easy Merchandise heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.      De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Easy Merchandise verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

5.      De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Easy Merchandise niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als Easy Merchandise aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.      De Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

1.      hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

2.      hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

3.      Easy Merchandise heeft nagelaten deze verklaring van de Klant te bevestigen.

7.      Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

10. Verplichtingen van Easy Merchandise bij herroeping

1.      Als Easy Merchandise de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.      Easy Merchandise vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door Easy Merchandise in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij Easy Merchandise aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.      Easy Merchandise gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

4.      Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Easy Merchandise de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

11. Uitsluiting herroepingsrecht

1.      Easy Merchandise kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Easy Merchandise dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.      Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

2.      Volgens specificaties van de Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

3.      Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

4.      Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

5.      Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


12. Aansprakelijkheid professionele partijen

1.      Easy Merchandise is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

2.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Easy Merchandise aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Easy Merchandise toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3.      Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Easy Merchandise jegens Klant, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door Klant aan Easy Merchandise betaalde factuurbedrag van de desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden inclusief verzendkosten.

4.      Easy Merchandise is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Easy Merchandise is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Easy Merchandise of zijn ondergeschikten.

13. Overmacht

1.      Easy Merchandise is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Easy Merchandise geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Easy Merchandise niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Easy Merchandise heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Easy Merchandise zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.      Easy Merchandise kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.      Voor zover Easy Merchandise ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Easy Merchandise gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

14. Verzuim/ontbinding

1.      Indien Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Klant zonder nadere schriftelijke mededeling, na verval van de betalingstermijn in verzuim. EASY MERCHANDISE is dan gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

2.      In geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het bedrijf van Klant, heeft EASY MERCHANDISE het recht alle Overeenkomsten met Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle vorderingen in een keer op te eisen.

15. Rechtskeuze en bevoegde rechter

1.      Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.